OGŁOSZENIE KURATORA O INFORMACJACH I AKTUALNOŚCIACH

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym przedstawia informacje w zakresie trwającego postępowania restrukturyzacyjnego, zawisłego przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt: VI GRp 10/20/EK:

 1. Sąd postanowieniem z dn. 15.12.2021 r. na mocy art. 239 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne uchylił własny zarząd dłużnika, odwołał nadzorcę sądowego w osobie Agnieszki Wilk i ustanowił zarządcę w osobie Sławomira Bohdziewicza. Postanowienie nie jest prawomocne i zostało zaskarżone przez dłużnika zażaleniem. Obecnie akta sprawy wraz z zażaleniem znajdują się w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Gdańsku.
 2. Dane adresowe zarządcy Sławomira Bohdziewicza: ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk, adres email: slawek@bohdziewicz.pl
 3. Sąd postanowieniem z dn. 15.12.2021 r. stwierdził brak podstaw do zmiany osoby kuratora dla obligatariuszy w osobie r. pr. Jakuba Kinal.
 4. Sąd postanowieniem z dn. 19.10.2021 r. oddalił wniosek części obligatariuszy o wykonanie kompetencji Rady Wierzycieli przez Sędziego Komisarza polegającej na weryfikacji wyceny zbioru wierzytelności, na których ustanowione są zastawy rejestrowe, stanowiące zabezpieczenie obligacji, przy pomocy niezależnego eksperta.
 5. Sąd postanowieniem z dn. 19.10.2021 r. ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu układowym Mikrokasa S.A. w Gdyni w składzie pięciu członków, tj: AWG Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Kazimierz Stachowicz, Janusz Klimacki, Mariusz Łukomski, Marek Bauć oraz dwóch zastępców: Ewa Kuczyńska, Piotr Tokarz. Następnie Sąd postanowieniem z dn. 14.01.2022 r. w miejsce członka rady wierzycieli Kazimierza Stachowicza, który nie wyraził zgody na uczestnictwo i wykonywania funkcji członka rady wierzycieli powołał jako członka rady wierzycieli Krzysztofa Pietrzyk.

Radca prawny
Jakub Kinal

OGŁOSZENIE KURATORA O WYNIKACH GŁOSOWANIA

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, że wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

 1. Andrzej Bińkowski – 57141000 pkt.
 2. Janusz Klimacki – 54454000 pkt.
 3. Jerzy Tokarski – 28197000 pkt.
 4. Piotr Tokarz – 13450000 pkt.
 5. Arkadiusz Lipka – 7610000 pkt.
 6. Ernest Skalski – 6240000 pkt.
 7. Witolda Ewa Osiatyńska – 4160000 pkt.
 8. Ewa Kuczyńska – 2080000 pkt.
 9. Bożena Kierczak – 1520000 pkt.
 10. Marek Bauć – 220000 pkt.
 11. Joanna Matraszek – 40000 pkt.
 12. Joanna Huebner-Wojciechowska – 0 pkt.
 13. Lucjan Jakuczun – 0 pkt.
 14. Michał Kopczyński – 0 pkt.
 15. Natalia Osiatynska – 0 pkt.
 16. Beata Prędota – 0 pkt.
 17. Krzysztof Skalski – 0 pkt.
 18. Janusz Tylman – 0 pkt.
 19. Jerzy Wnuk – 0 pkt.
 20. Wiesław Wysocki – 0 pkt.
 21. Dorota Żurowska – 0 pkt.

Czytaj dalej OGŁOSZENIE KURATORA O WYNIKACH GŁOSOWANIA

OGŁOSZENIE KURATORA O ZGŁOSZONYCH KANDYDATURACH I O ROZPOCZĘCIU GŁOSOWANIA

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, że:

 1. W związku z ogłoszonym przez kuratora w dniu 18 września 2021 roku zaproszeniem do zgłaszania się obligatariuszy chętnych do kandydowania w wyborach mających na celu wyłonienie z grona obligatariuszy osób, wśród których kurator dokona zgłoszenia jako kandydatów do rady wierzycieli, kurator otrzymał w wyznaczonym terminie prawidłowe zgłoszenia od następujących obligatariuszy:
  • Marek Bauć,
  • Andrzej Bińkowski,
  • Joanna Huebner-Wojciechowska,
  • Lucjan Jakuczun,
  • Bożena Kierczak,
  • Janusz Klimacki,
  • Michał Kopczyński,
  • Ewa Kuczyńska,
  • Arkadiusz Lipka,
  • Joanna Matraszek,
  • Natalia Osiatynska,
  • Witolda Ewa Osiatyńska,
  • Beata Prędota,
  • Ernest Skalski,
  • Krzysztof Skalski,
  • Jerzy Tokarski,
  • Piotr Tokarz,
  • Janusz Tylman,
  • Jerzy Wnuk,
  • Wiesław Wysocki,
  • Dorota Żurowska.
 2. Kurator zaprasza wszystkich obligatariuszy posiadających obligacje wyemitowane przez dłużnika do udziału w głosowaniu nad powyższymi kandydaturami. Głosować mogą zarówno obligatariusze reprezentowani w postepowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika przez kuratora, jak i obligatariusze, którzy zostali dopuszczeni do osobistego udziału w postępowaniu. Głosy mogą być oddawane do dnia 6 października 2021 r.
 3. W celu oddania głosu obligatariusz powinien w terminie do dnia 6 października 2021 r. przesłać pocztą elektroniczną na adres: wybory.mikrokasa@gmail.com następujące dokumenty:
  1. skan uzupełnionej i podpisanej własnoręcznie przez obligatariusza karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  2. dowód posiadania obligacji:
   1. w przypadku obligacji zarejestrowanych w ewidencji obligacji – kopia zaświadczenia (świadectwa depozytowego) wystawionego przez podmiot upoważniony do prowadzenia ewidencji dla tych obligacji,
   2. w przypadku obligacji mających postać dokumentu – kopia zaświadczenia wystawionego przez podmiot, który przechowuje te obligacje w związku ze złożeniem ich do depozytu przez dłużnika zgodnie z warunkami emisji albo wypisu aktu notarialnego obejmującego protokół z przyjęcia dokumentu obligacji (odcinka zbiorowego obligacji) na przechowanie przez notariusza,
   3. w postaci kopii przydziału obligacji, w razie nie posiadania dokumentów, o których mowa w pkt. i., ii.
 1. Spóźnione lub niekompletne głosy nie będą uwzględniane.
 2. Uzupełniając kartę do głosowania obligatariusz powinien uszeregować osoby, na które obligatariusz oddaje głos od najbardziej do najmniej pożądanego kandydata (tj. na pierwszym miejscu wpisać kandydata, który zdaniem obligatariusza będzie najlepszym reprezentantem obligatariuszy w radzie wierzycieli itd.). Kandydat wpisany przez obligatariusza do karty do głosowania na pierwszym miejscu otrzyma od obligatariusza [3] punkty, kandydat wpisany na drugim miejscu otrzyma od obligatariusza [2] punkty, kandydat wpisany na drugim miejscu otrzyma od obligatariusza [1] punkt. Liczba punktów przyznana danemu kandydatowi przez obligatariusza zostanie następnie pomnożona przez łączną wartość nominalną obligacji posiadanych przez tego obligatariusza oddającego głosy.
 3. Wszystkie ustalone w powyższy sposób głosy zostaną następnie zliczone. W ten sposób zostanie utworzona lista wyników głosowania, w której wszyscy kandydaci zostaną uszeregowani od zwycięzcy głosowania do osoby, która zajęła ostatnie miejsce.
 4. Po przeprowadzeniu głosowania kurator, najpóźniej w dn. 7 października 2021 r., ogłosi wyniki głosowania na swojej stronie internetowej.
 5. Następnie kurator, najpóźniej w dn. 8 października 2021 r., wystąpi z wnioskiem do sędziego-komisarza o uwzględnienie w składzie rady wierzycieli określonych osób. W celu zapewnienia jak najszerszej reprezentacji różnych grup obligatariuszy w radzie wierzycieli kurator dokona wyboru osób z najlepszymi wynikami spośród dwóch grup obligatariuszy, tj.: 1) obligatariuszy reprezentowanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika przez kuratora; 2) obligatariuszy dopuszczonych do osobistego (lub przez pełnomocnika) udziału w postępowaniu oraz obligatariuszy, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 6. W przypadku, gdy pełnienie funkcji członka rady wierzycieli przez którąkolwiek z osób wyłonionych w głosowaniu nie będzie możliwe, kurator będzie wnioskował o powołanie w skład rady wierzycieli kolejnej osoby z danej grupy obligatariuszy z najlepszym wynikiem z listy wyników głosowania.
 7. Kurator deklaruje gotowość udostępnienia obligatariuszom i ich przedstawicielom dokumentacji związanej z głosowaniem w celu przeprowadzenia kontroli wyników głosowania, jeżeli do kuratora wpłynie wniosek w tym zakresie wraz z uzasadnieniem. Jeśli kurator uzna wniosek za uzasadniony, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wpływu wniosku.

Gdańsk, dnia 29 września 2021 r.
Jakub Kinal
radca prawny

Załączniki

Wzór karty do głosowania

OGŁOSZENIE KURATORA O ZMIANIE ZASAD ZGŁASZANIA SIĘ KANDYDATÓW DO RADY WIERZYCIELI

Radca prawny Jakub Kinal –  kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż w celu zapewnienia jak najszerzej reprezentacji obligatariuszy w radzie wierzycieli, zmianie ulegają zasady zgłaszania się kandydatów w sposób następujący:

 1. Przyjmowane są kandydatury również obligatariuszy, którzy nie złożyli wniosku o dopuszczenie do udziału osobistego w postępowaniu przez sędziego – komisarza oraz obligatariuszy, którzy nie zostali dopuszczeni do osobistego udziału w postępowaniu przez sędziego – komisarza.
 2. W związku z powyższym, termin do zgłaszania kandydatur ulega stosownemu przedłużeniu do dnia 28 września 2021 r. Zgłoszone dotychczas kandydatury pozostają w mocy.
 3. W celu zgłoszenia swojej kandydatury obligatariusz powinien w terminie do dnia 28 września 2021 r. przesłać pocztą elektroniczną na adres: jakub.kinal@gmail.com oraz do wiadomości na adres: mikrokasa@djm.pl następujące dokumenty:
  1. skan uzupełnionego i podpisanego „Zgłoszenia kandydata”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  2. dowód posiadania obligacji:
   1. w przypadku obligacji zarejestrowanych w ewidencji obligacji – kopia zaświadczenia (świadectwa depozytowego) wystawionego przez podmiot upoważniony do prowadzenia ewidencji dla tych obligacji,
   2. w przypadku obligacji mających postać dokumentu – kopia zaświadczenia wystawionego przez podmiot, który przechowuje te obligacje w związku ze złożeniem ich do depozytu przez dłużnika zgodnie z warunkami emisji albo kopia wypisu aktu notarialnego obejmującego protokół z przyjęcia dokumentu obligacji (odcinka zbiorowego obligacji) na przechowanie przez notariusza,
   3. w postaci kopii przydziału obligacji, w razie nie posiadania dokumentów, o których mowa w pkt. i., ii.
 1. Spóźnione lub niekompletne zgłoszenia nie będą przyjmowane. Niezwłocznie po upływie terminu zgłoszeń, kurator zarządzi głosowanie nad prawidłowo zgłoszonymi kandydaturami.
  O zgłoszonych kandydaturach oraz o szczegółowych zasadach głosowania kurator poinformuje w oddzielnym ogłoszeniu w dniu 29 września 2021 r.

Gdańsk, dnia 24 września 2021 r.
Radca prawny Jakub Kinal – kurator obligatariuszy

Załączniki

Wzór zgłoszenia kandydata

OGŁOSZENIE KURATORA O ZGŁASZANIU SIĘ KANDYDATÓW

OGŁOSZENIE KURATORA OBLIGATARIUSZY W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM MIKROKASA S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W GDYNI O ZGŁASZANIU SIĘ OBLIGATARIUSZY ZAINTERESOWANYCH KANDYDOWANIEM W WYBORACH WYŁANIAJĄCYCH REPREZENTANTÓW OBLIGATARIUSZY, WŚRÓD KTÓRYCH, KURATOR DOKONA ZGŁOSZENIA DO RADY WIERZYCIELI

Radca prawny Jakub Kinal –  kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, że:

 1. Kurator uzyskał informację, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika złożony został wniosek o ustanowienie rady wierzycieli. Na podstawie przepisów prawa restrukturyzacyjnego kurator jest uprawniony złożyć wniosek do sędziego-komisarza o powołanie jednego członka rady wierzycieli na każdą piątą część sumy wierzytelności przysługującą obligatariuszom reprezentowanym przez kuratora.
 2. Kurator podjął decyzję o przeprowadzeniu głosowania, w którym obligatariusze wyłonią swoich reprezentantów, wśród których kurator następnie zgłosi do sędziego-komisarza kandydatów do rady wierzycieli. W związku z powyższym kurator zaprasza obligatariuszy, którzy chcieliby kandydować w takich wyborach do zgłaszania swoich kandydatur w terminie do dnia 23 września 2021 r.
 3. Ze względu na to, że powołanie obligatariusza na członka rady wierzycieli przez sędziego-komisarza może być uwarunkowane posiadaniem przez tego obligatariusza uprawnień do samodzielnego działania w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika, przyjmowane będą wyłącznie kandydatury obligatariuszy, którzy postanowieniem sędziego-komisarza zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu lub złożyli do sędziego-komisarza wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, który obecnie oczekuje na rozpoznanie.
 4. W celu zgłoszenia swojej kandydatury obligatariusz powinien w terminie do dnia 23 września 2021 r. przesłać pocztą elektroniczną na adres: jakub.kinal@gmail.com oraz do wiadomości na adres: mikrokasa@djm.pl następujące dokumenty:
  1. skan uzupełnionego i podpisanego „Zgłoszenia kandydata”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  2. dowód posiadania obligacji:
   1. w przypadku obligacji zarejestrowanych w ewidencji obligacji – kopia zaświadczenia (świadectwa depozytowego) wystawionego przez podmiot upoważniony do prowadzenia ewidencji dla tych obligacji,
   2. w przypadku obligacji mających postać dokumentu – kopia zaświadczenia wystawionego przez podmiot, który przechowuje te obligacje w związku ze złożeniem ich do depozytu przez dłużnika zgodnie z warunkami emisji albo kopia wypisu aktu notarialnego obejmującego protokół z przyjęcia dokumentu obligacji (odcinka zbiorowego obligacji) na przechowanie przez notariusza,
  3. kopię złożonego przez obligatariusza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo kopię postanowienia sędziego-komisarza o dopuszczeniu obligatariusza do udziału w postępowaniu,
 5. Spóźnione lub niekompletne zgłoszenia nie będą przyjmowane. Niezwłocznie po upływie terminu zgłoszeń, kurator zarządzi głosowanie nad prawidłowo zgłoszonymi kandydaturami. O szczegółowych zasadach głosowania kurator poinformuje w oddzielnym ogłoszeniu.
 6. Mając na uwadze, że skład grupy obligatariuszy reprezentowanych przez kuratora może być w trakcie opisywanej procedury głosowania zmienny (ze względu na możliwość rozpoznania w międzyczasie złożonych przez obligatariuszy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), a także w celu zapewnienia jak najszerszej reprezentacji obligatariuszy w radzie wierzycieli, kurator zaprosi do udziału w głosowaniu wszystkich obligatariuszy, w tym również obligatariuszy, którzy zostali dopuszczeni do osobistego udziału w postepowaniu postanowieniem sędziego-komisarza.
 7. Po przeprowadzeniu głosowania kurator wystąpi z wnioskiem do sędziego-komisarza o uwzględnienie w składzie rady wierzycieli osób, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu obligatariuszy. Kurator zakłada, że do wniosku przyłączą się obligatariusze dopuszczeni do udziału w postępowaniu, którzy brali udział w głosowaniu. Nie ma też przeszkód, aby taki wniosek poparli również inni wierzyciele dłużnika, jeżeli wyraża taką wolę.

Gdańsk, dnia 18 września 2021 r.
Jakub Kinal
radca prawny

Załączniki

Wzór Zgłoszenia Kandydata