OGŁOSZENIE KURATORA O WYNIKACH GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż proces głosowania nad układem Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji został zakończony. We wszystkich grupach wierzycieli uzyskano wyniki głosowania uprawniające do przyjęcia układu. Wskazuję, że wierzyciele łącznie za przyjęciem układu głosowali w około 98 %.

Ponadto informuję, że Zarządca Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji w dniu 15.01.2024 r. złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku w sprawie VI GRp 10/20 wszystkie wymagane dokumenty, w związku z prowadzoną procedurą głosowania nad układem, w tym w szczególności spis wierzycieli, którzy oddali głos na piśmie oraz wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania.

Dokumenty w sprawie będą obecnie analizowane przez Sąd, który powinien wydać stosowne postanowienie, w tym zakresie.

 

Radca Prawny Jakub Kinal

Gdańsk, dn. 29.01.2024 r.

OGŁOSZENIE KURATORA O ODDANIU GŁOSÓW W PROCESIE GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż w ramach trwającego procesu głosowania nad układem Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji, w dniu 03 listopada 2023 r. kurator obligatariuszy oddał wszystkie uprawnione mu głosy.

Wszystkie głosy oddane przez kuratora obligatariuszy były ZA przyjęciem układu, a w przypadku wierzycieli z grupy I wyrażona została również zgoda na objęcie wierzytelności układem.

 

Radca prawny Jakub Kinal

Gdańsk, dn. 09.11.2023 r.

OGŁOSZENIE KURATORA O TERMINACH KONSULTACJI I GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż w ramach trwającego procesu głosowania nad układem Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji, w dniu 23 października 2023 r. kuratorowi obligatariuszy zostały doręczone karty do głosowania.

W związku z powyższym informuję obligatariuszy objętych kuratelą o możliwości konsultacji ze mną wszelkich kwestii związanych z głosowaniem nad układem w terminie do dnia 31 października 2023 r. Po tym dniu dokonam czynności związanych z głosowaniem nad układem w imieniu obligatariuszy będących pod moją kuratelą.

Dane do kontaktu: email: jakub.kinal@gmail.com, tel. 531 797 044.

 

Radca prawny Jakub Kinal

Gdańsk, dn. 24.10.2023 r.

OGŁOSZENIE KURATORA O ROZPOCZĘCIU PROCESU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż rozpoczął się proces głosowania nad układem Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji, w ramach przyspieszonego postępowania układowego, zawisłego przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt: VI GRp 10/20/EK.

Obecnie Zarządca Sławomir Bohdziewicz zawiadamia wierzycieli nie objętych kuratelą (wierzyciele, którzy złożyli wniosek o wyłączenie z kurateli) o możliwości oddania głosu na piśmie w głosowaniu nad układem oraz przesyła tymże wierzycielom karty do głosowania. Za wierzycieli objętych kuratelą zgodnie z obowiązującymi przepisami głos będzie oddawał kurator.

Przygotowane propozycje spłaty wierzytelności  dla poszczególnych grup wierzycieli zostały określone w Propozycjach Układowych Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji (załącznik do niniejszego ogłoszenia, możliwy do pobrania na dole ogłoszenia).

Brak zawarcia przedstawionego układu spowoduje rozpoczęcie procedury upadłości Spółki. W przypadku postępowania upadłościowego szacowany termin częściowego zwrotu środków wierzycielom wynosi kilka lat. W razie przyjęcia układu wierzyciele otrzymają środki znacznie szybciej, aniżeli w ramach ewentualnego postępowania upadłościowego.

W związku z powyższym zawarcie układu jest obecnie najszybszym i najprostszym sposobem zwrotu części środków na rzecz wierzycieli. Dodatkowo w wyniku wykonania układu wierzyciele otrzymają realnie wyższą kwotę, niż w przypadku postępowania upadłościowego.

Kurator obligatariuszy radca prawny Jakub Kinal będzie oddawał głos za obligatariuszy, którzy pozostają pod jego kuratelą. 

W razie pytań, wątpliwości dotyczących procesu głosowania nad układem zapraszam do kontaktu: email: jakub.kinal@gmail.com, tel. 531 797 044.

 

Radca prawny Jakub Kinal

Gdańsk, dn. 12.10.2023 r.

Załączniki

Załacznik - Propozycje Układowe

OGŁOSZENIE KURATORA O PLANIE RESTRUKTURYZACYJNYM

 

OGŁOSZENIE KURATORA O PLANIE RESTRUKTURYZACYJNYM

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż Zarządca Sławomir Bohdziewicz ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym, zawisłym przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt: VI GRp 10/20/EK, sporządził plan restrukturyzacyjny dłużnika, który został złożony do akt ww. postepowania w dniu 23 maja 2022 r. Obecnie trwają dalsze prace Zarządcy związane z dostosowaniem propozycji układowych do aktualnej sytuacji finansowej dłużnika. Następnie po złożeniu przez Zarządcę propozycji układowych rozpocznie się procedura zmierzająca do głosowania nad układem.

 

Radca prawny Jakub Kinal

Gdańsk, dn. 31.05.2022 r.