OGŁOSZENIE KURATORA O INFORMACJACH I AKTUALNOŚCIACH

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym przedstawia informacje w zakresie trwającego postępowania restrukturyzacyjnego, zawisłego przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt: VI GRp 10/20/EK:

  1. Sąd postanowieniem z dn. 15.12.2021 r. na mocy art. 239 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne uchylił własny zarząd dłużnika, odwołał nadzorcę sądowego w osobie Agnieszki Wilk i ustanowił zarządcę w osobie Sławomira Bohdziewicza. Postanowienie nie jest prawomocne i zostało zaskarżone przez dłużnika zażaleniem. Obecnie akta sprawy wraz z zażaleniem znajdują się w XII Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Gdańsku.
  2. Dane adresowe zarządcy Sławomira Bohdziewicza: ul. Geodetów 11, 80-298 Gdańsk, adres email: slawek@bohdziewicz.pl
  3. Sąd postanowieniem z dn. 15.12.2021 r. stwierdził brak podstaw do zmiany osoby kuratora dla obligatariuszy w osobie r. pr. Jakuba Kinal.
  4. Sąd postanowieniem z dn. 19.10.2021 r. oddalił wniosek części obligatariuszy o wykonanie kompetencji Rady Wierzycieli przez Sędziego Komisarza polegającej na weryfikacji wyceny zbioru wierzytelności, na których ustanowione są zastawy rejestrowe, stanowiące zabezpieczenie obligacji, przy pomocy niezależnego eksperta.
  5. Sąd postanowieniem z dn. 19.10.2021 r. ustanowił radę wierzycieli w postępowaniu układowym Mikrokasa S.A. w Gdyni w składzie pięciu członków, tj: AWG Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Kazimierz Stachowicz, Janusz Klimacki, Mariusz Łukomski, Marek Bauć oraz dwóch zastępców: Ewa Kuczyńska, Piotr Tokarz. Następnie Sąd postanowieniem z dn. 14.01.2022 r. w miejsce członka rady wierzycieli Kazimierza Stachowicza, który nie wyraził zgody na uczestnictwo i wykonywania funkcji członka rady wierzycieli powołał jako członka rady wierzycieli Krzysztofa Pietrzyk.

Radca prawny
Jakub Kinal