OGŁOSZENIE KURATORA O ZGŁASZANIU SIĘ KANDYDATÓW

OGŁOSZENIE KURATORA OBLIGATARIUSZY W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM MIKROKASA S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W GDYNI O ZGŁASZANIU SIĘ OBLIGATARIUSZY ZAINTERESOWANYCH KANDYDOWANIEM W WYBORACH WYŁANIAJĄCYCH REPREZENTANTÓW OBLIGATARIUSZY, WŚRÓD KTÓRYCH, KURATOR DOKONA ZGŁOSZENIA DO RADY WIERZYCIELI

Radca prawny Jakub Kinal –  kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, że:

 1. Kurator uzyskał informację, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika złożony został wniosek o ustanowienie rady wierzycieli. Na podstawie przepisów prawa restrukturyzacyjnego kurator jest uprawniony złożyć wniosek do sędziego-komisarza o powołanie jednego członka rady wierzycieli na każdą piątą część sumy wierzytelności przysługującą obligatariuszom reprezentowanym przez kuratora.
 2. Kurator podjął decyzję o przeprowadzeniu głosowania, w którym obligatariusze wyłonią swoich reprezentantów, wśród których kurator następnie zgłosi do sędziego-komisarza kandydatów do rady wierzycieli. W związku z powyższym kurator zaprasza obligatariuszy, którzy chcieliby kandydować w takich wyborach do zgłaszania swoich kandydatur w terminie do dnia 23 września 2021 r.
 3. Ze względu na to, że powołanie obligatariusza na członka rady wierzycieli przez sędziego-komisarza może być uwarunkowane posiadaniem przez tego obligatariusza uprawnień do samodzielnego działania w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika, przyjmowane będą wyłącznie kandydatury obligatariuszy, którzy postanowieniem sędziego-komisarza zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu lub złożyli do sędziego-komisarza wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, który obecnie oczekuje na rozpoznanie.
 4. W celu zgłoszenia swojej kandydatury obligatariusz powinien w terminie do dnia 23 września 2021 r. przesłać pocztą elektroniczną na adres: jakub.kinal@gmail.com oraz do wiadomości na adres: mikrokasa@djm.pl następujące dokumenty:
  1. skan uzupełnionego i podpisanego „Zgłoszenia kandydata”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  2. dowód posiadania obligacji:
   1. w przypadku obligacji zarejestrowanych w ewidencji obligacji – kopia zaświadczenia (świadectwa depozytowego) wystawionego przez podmiot upoważniony do prowadzenia ewidencji dla tych obligacji,
   2. w przypadku obligacji mających postać dokumentu – kopia zaświadczenia wystawionego przez podmiot, który przechowuje te obligacje w związku ze złożeniem ich do depozytu przez dłużnika zgodnie z warunkami emisji albo kopia wypisu aktu notarialnego obejmującego protokół z przyjęcia dokumentu obligacji (odcinka zbiorowego obligacji) na przechowanie przez notariusza,
  3. kopię złożonego przez obligatariusza wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo kopię postanowienia sędziego-komisarza o dopuszczeniu obligatariusza do udziału w postępowaniu,
 5. Spóźnione lub niekompletne zgłoszenia nie będą przyjmowane. Niezwłocznie po upływie terminu zgłoszeń, kurator zarządzi głosowanie nad prawidłowo zgłoszonymi kandydaturami. O szczegółowych zasadach głosowania kurator poinformuje w oddzielnym ogłoszeniu.
 6. Mając na uwadze, że skład grupy obligatariuszy reprezentowanych przez kuratora może być w trakcie opisywanej procedury głosowania zmienny (ze względu na możliwość rozpoznania w międzyczasie złożonych przez obligatariuszy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), a także w celu zapewnienia jak najszerszej reprezentacji obligatariuszy w radzie wierzycieli, kurator zaprosi do udziału w głosowaniu wszystkich obligatariuszy, w tym również obligatariuszy, którzy zostali dopuszczeni do osobistego udziału w postepowaniu postanowieniem sędziego-komisarza.
 7. Po przeprowadzeniu głosowania kurator wystąpi z wnioskiem do sędziego-komisarza o uwzględnienie w składzie rady wierzycieli osób, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu obligatariuszy. Kurator zakłada, że do wniosku przyłączą się obligatariusze dopuszczeni do udziału w postępowaniu, którzy brali udział w głosowaniu. Nie ma też przeszkód, aby taki wniosek poparli również inni wierzyciele dłużnika, jeżeli wyraża taką wolę.

Gdańsk, dnia 18 września 2021 r.
Jakub Kinal
radca prawny

Załączniki

Wzór Zgłoszenia Kandydata