OGŁOSZENIE KURATORA O ZGŁOSZONYCH KANDYDATURACH I O ROZPOCZĘCIU GŁOSOWANIA

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, że:

 1. W związku z ogłoszonym przez kuratora w dniu 18 września 2021 roku zaproszeniem do zgłaszania się obligatariuszy chętnych do kandydowania w wyborach mających na celu wyłonienie z grona obligatariuszy osób, wśród których kurator dokona zgłoszenia jako kandydatów do rady wierzycieli, kurator otrzymał w wyznaczonym terminie prawidłowe zgłoszenia od następujących obligatariuszy:
  • Marek Bauć,
  • Andrzej Bińkowski,
  • Joanna Huebner-Wojciechowska,
  • Lucjan Jakuczun,
  • Bożena Kierczak,
  • Janusz Klimacki,
  • Michał Kopczyński,
  • Ewa Kuczyńska,
  • Arkadiusz Lipka,
  • Joanna Matraszek,
  • Natalia Osiatynska,
  • Witolda Ewa Osiatyńska,
  • Beata Prędota,
  • Ernest Skalski,
  • Krzysztof Skalski,
  • Jerzy Tokarski,
  • Piotr Tokarz,
  • Janusz Tylman,
  • Jerzy Wnuk,
  • Wiesław Wysocki,
  • Dorota Żurowska.
 2. Kurator zaprasza wszystkich obligatariuszy posiadających obligacje wyemitowane przez dłużnika do udziału w głosowaniu nad powyższymi kandydaturami. Głosować mogą zarówno obligatariusze reprezentowani w postepowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika przez kuratora, jak i obligatariusze, którzy zostali dopuszczeni do osobistego udziału w postępowaniu. Głosy mogą być oddawane do dnia 6 października 2021 r.
 3. W celu oddania głosu obligatariusz powinien w terminie do dnia 6 października 2021 r. przesłać pocztą elektroniczną na adres: wybory.mikrokasa@gmail.com następujące dokumenty:
  1. skan uzupełnionej i podpisanej własnoręcznie przez obligatariusza karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  2. dowód posiadania obligacji:
   1. w przypadku obligacji zarejestrowanych w ewidencji obligacji – kopia zaświadczenia (świadectwa depozytowego) wystawionego przez podmiot upoważniony do prowadzenia ewidencji dla tych obligacji,
   2. w przypadku obligacji mających postać dokumentu – kopia zaświadczenia wystawionego przez podmiot, który przechowuje te obligacje w związku ze złożeniem ich do depozytu przez dłużnika zgodnie z warunkami emisji albo wypisu aktu notarialnego obejmującego protokół z przyjęcia dokumentu obligacji (odcinka zbiorowego obligacji) na przechowanie przez notariusza,
   3. w postaci kopii przydziału obligacji, w razie nie posiadania dokumentów, o których mowa w pkt. i., ii.
 1. Spóźnione lub niekompletne głosy nie będą uwzględniane.
 2. Uzupełniając kartę do głosowania obligatariusz powinien uszeregować osoby, na które obligatariusz oddaje głos od najbardziej do najmniej pożądanego kandydata (tj. na pierwszym miejscu wpisać kandydata, który zdaniem obligatariusza będzie najlepszym reprezentantem obligatariuszy w radzie wierzycieli itd.). Kandydat wpisany przez obligatariusza do karty do głosowania na pierwszym miejscu otrzyma od obligatariusza [3] punkty, kandydat wpisany na drugim miejscu otrzyma od obligatariusza [2] punkty, kandydat wpisany na drugim miejscu otrzyma od obligatariusza [1] punkt. Liczba punktów przyznana danemu kandydatowi przez obligatariusza zostanie następnie pomnożona przez łączną wartość nominalną obligacji posiadanych przez tego obligatariusza oddającego głosy.
 3. Wszystkie ustalone w powyższy sposób głosy zostaną następnie zliczone. W ten sposób zostanie utworzona lista wyników głosowania, w której wszyscy kandydaci zostaną uszeregowani od zwycięzcy głosowania do osoby, która zajęła ostatnie miejsce.
 4. Po przeprowadzeniu głosowania kurator, najpóźniej w dn. 7 października 2021 r., ogłosi wyniki głosowania na swojej stronie internetowej.
 5. Następnie kurator, najpóźniej w dn. 8 października 2021 r., wystąpi z wnioskiem do sędziego-komisarza o uwzględnienie w składzie rady wierzycieli określonych osób. W celu zapewnienia jak najszerszej reprezentacji różnych grup obligatariuszy w radzie wierzycieli kurator dokona wyboru osób z najlepszymi wynikami spośród dwóch grup obligatariuszy, tj.: 1) obligatariuszy reprezentowanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika przez kuratora; 2) obligatariuszy dopuszczonych do osobistego (lub przez pełnomocnika) udziału w postępowaniu oraz obligatariuszy, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 6. W przypadku, gdy pełnienie funkcji członka rady wierzycieli przez którąkolwiek z osób wyłonionych w głosowaniu nie będzie możliwe, kurator będzie wnioskował o powołanie w skład rady wierzycieli kolejnej osoby z danej grupy obligatariuszy z najlepszym wynikiem z listy wyników głosowania.
 7. Kurator deklaruje gotowość udostępnienia obligatariuszom i ich przedstawicielom dokumentacji związanej z głosowaniem w celu przeprowadzenia kontroli wyników głosowania, jeżeli do kuratora wpłynie wniosek w tym zakresie wraz z uzasadnieniem. Jeśli kurator uzna wniosek za uzasadniony, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wpływu wniosku.

Gdańsk, dnia 29 września 2021 r.
Jakub Kinal
radca prawny

Załączniki

Wzór karty do głosowania