OGŁOSZENIE KURATORA O ZMIANIE ZASAD ZGŁASZANIA SIĘ KANDYDATÓW DO RADY WIERZYCIELI

Radca prawny Jakub Kinal –  kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż w celu zapewnienia jak najszerzej reprezentacji obligatariuszy w radzie wierzycieli, zmianie ulegają zasady zgłaszania się kandydatów w sposób następujący:

 1. Przyjmowane są kandydatury również obligatariuszy, którzy nie złożyli wniosku o dopuszczenie do udziału osobistego w postępowaniu przez sędziego – komisarza oraz obligatariuszy, którzy nie zostali dopuszczeni do osobistego udziału w postępowaniu przez sędziego – komisarza.
 2. W związku z powyższym, termin do zgłaszania kandydatur ulega stosownemu przedłużeniu do dnia 28 września 2021 r. Zgłoszone dotychczas kandydatury pozostają w mocy.
 3. W celu zgłoszenia swojej kandydatury obligatariusz powinien w terminie do dnia 28 września 2021 r. przesłać pocztą elektroniczną na adres: jakub.kinal@gmail.com oraz do wiadomości na adres: mikrokasa@djm.pl następujące dokumenty:
  1. skan uzupełnionego i podpisanego „Zgłoszenia kandydata”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  2. dowód posiadania obligacji:
   1. w przypadku obligacji zarejestrowanych w ewidencji obligacji – kopia zaświadczenia (świadectwa depozytowego) wystawionego przez podmiot upoważniony do prowadzenia ewidencji dla tych obligacji,
   2. w przypadku obligacji mających postać dokumentu – kopia zaświadczenia wystawionego przez podmiot, który przechowuje te obligacje w związku ze złożeniem ich do depozytu przez dłużnika zgodnie z warunkami emisji albo kopia wypisu aktu notarialnego obejmującego protokół z przyjęcia dokumentu obligacji (odcinka zbiorowego obligacji) na przechowanie przez notariusza,
   3. w postaci kopii przydziału obligacji, w razie nie posiadania dokumentów, o których mowa w pkt. i., ii.
 1. Spóźnione lub niekompletne zgłoszenia nie będą przyjmowane. Niezwłocznie po upływie terminu zgłoszeń, kurator zarządzi głosowanie nad prawidłowo zgłoszonymi kandydaturami.
  O zgłoszonych kandydaturach oraz o szczegółowych zasadach głosowania kurator poinformuje w oddzielnym ogłoszeniu w dniu 29 września 2021 r.

Gdańsk, dnia 24 września 2021 r.
Radca prawny Jakub Kinal – kurator obligatariuszy

Załączniki

Wzór zgłoszenia kandydata