OGŁOSZENIE KURATORA O WYNIKACH GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM

Radca prawny Jakub Kinal, kurator obligatariuszy w przyspieszonym postępowaniu układowym Mikrokasa spółki akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, niniejszym informuje, iż proces głosowania nad układem Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji został zakończony. We wszystkich grupach wierzycieli uzyskano wyniki głosowania uprawniające do przyjęcia układu. Wskazuję, że wierzyciele łącznie za przyjęciem układu głosowali w około 98 %.

Ponadto informuję, że Zarządca Mikrokasa S.A. w restrukturyzacji w dniu 15.01.2024 r. złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku w sprawie VI GRp 10/20 wszystkie wymagane dokumenty, w związku z prowadzoną procedurą głosowania nad układem, w tym w szczególności spis wierzycieli, którzy oddali głos na piśmie oraz wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania.

Dokumenty w sprawie będą obecnie analizowane przez Sąd, który powinien wydać stosowne postanowienie, w tym zakresie.

 

Radca Prawny Jakub Kinal

Gdańsk, dn. 29.01.2024 r.